Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish

Inbhir Nis
Colaiste Inbhir Nis UHI

Tha am baile seo, a bha aig aon àm na dhùn àrsaidh, an-diugh air ceanna-bhaile na Gàidhealtachd, agus gheibh sibh fàilte ann den t-seòrsa as blàithe. Mura bu leòr sin, rinn sinn imrich ann an 2015 do dh’àrainn ùr, adhartach, rud a thug cruth-atharrachadh buileach air an dòigh a bhios sinne ag obair agus thusa ag ionnsachadh.rning.

Faic seòmraichean ann an Inbhir Nis
Cuir eòlas air
Inbhir Nis
Grad-shealladh air
Inbhir Nis