Àiteachan-fuirich do dh’oileanaich

An co-bhann ri Cityheart

Mar a nì thu iarrtasEnglish

An Gearastan
Colaiste na Gàidhealtachd an Iar

An Gearastan - ceanna-bhaile na RA airson chur-seachadan air a’ bhlàr a-muigh - air a chuairteachadh le ceàrnaidhean anns a bheil bòidhchead nàdarra air leth agus fo sgàil Bheinn Nibheis, a’ bheinn as àirde san RA.

Faic seòmraichean sa An Gearastan
Cuir eòlas air
a’ An Gearastan
Grad-shealladh air
a’ An Gearastan